رفتن به بالا
  • توسط ستاد مردمی

    بیانیه ششمین جشنواره بین المللی باروت خیس منتشر شد

    در تمام طول تاریخ بوده‌اند گردنکشان و مستکبرانی، که در پناه سرنیزه ظلم و سرمایه تزویر کوشیده‌اند بر بی‌پناهان و مستضعفان حکومت کنند و با چپاول حق ضعیفان، بر قدرت و ثروت و شوکت خود بیفزایند عصر حاضر اما عصر استکبار مدرن است که ملت‌های ستم‌دیده را به شکل‌های گوناگون زیر یوغ مستکبران می‌خواهد. جشنواره بین‌المللی «باروت خیس» هم‌فکری و هم‌افزایی اهل فکر و اهل درد ...